Birthdays and Anniversaries Wednesday, November 22, 2017

Birthdays  Elizabeth Shobe Randy Gibbons Nell Taylor (71) Jake Lindsey Josh Lindsey Brayden Wilson (17) Katherine Wiley