BIRTHDAYS AND ANNIVERSARIES FOR SUNDAY, MARCH 26, 2017

BIRTHDAYS Jayce Hawks (3) Lera Kingrey Sydney Pedigo (4) Payton Houchens (17) Natasha Payne Whitley Vernon Carolyn…